Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Marcomwebshop: een webshop van Kopak Handling B.V.;
 • Koper: het bedrijf of de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, en een overeenkomst op afstand aangaat met Marcomwebshop;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Marcomwebshop georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Koper of Marcomwebshop in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Gegevens 

 • Kopak Handling B.V. Hectorstraat 17, 5047RE Tilburg
 • KvK-nummer: 62 10 91 62
 • BTW-identificatienummer: NL8546 56 303 B01
 • E-mail: info@marcomwebshop.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Marcomwebshop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Marcomwebshop en Koper. Marcomwebshop sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (leverings)voorwaarden van de Koper uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Marcomwebshop zijn in te zien en zij op verzoek van de Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaar- den gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Marcomwebshop zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als Marcomwebshop gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Marcomwebshop niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Marcomwebshop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Marcomwebshop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal Marcomwebshop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Marcomwebshop kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Marcomwebshop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Marcomwebshop zal bij het product of dienst aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van Marcomwebshop waar de Koper met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Indien Marcomwebshop zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van sommige producten (met uitzondering van in ieder geval de producten, zoals omschreven in artikel 8 van deze algemene voorwaarden) heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) werkdagen. Deze termijn gaat in in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • als de Koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Marcomwebshop is gerechtigd een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De Koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2.

De Koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Marcomwebshop.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 5 bedoelde melding, zendt de Koper het product terug, of overhandigt hij dit aan Marcomwebshop. De Koper heeft de termijn van retourzenden in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Marcomwebshop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.

De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij Marcomwebshop niet heeft gemeld dat de Koper deze kosten moet dragen of als Marcomwebshop aangeeft de kosten zelf te dragen.

Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de rechtstreekse kosten van terugzending voor zijn rekening.

Marcomwebshop vergoedt alle betalingen van de Koper, inclusief eventuele leveringskosten door Marcomwebshop in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Koper hem de herroeping meldt. Tenzij Marcomwebshop aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de Koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Marcomwebshop gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper.

Als de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Marcomwebshop de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de Koper niet over een herroepingsrecht beschikt, wordt dit door Marcomwebshop uitgesloten indien Marcomwebshop dit in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Het herroepingsrecht geldt nooit voor producten:

 • die door Marcomwebshop tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven of andere heffingen van overheidswege.

In afwijking van het vorige lid kan Marcomwebshop producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Marcomwebshop geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Marcomwebshop:

 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 10 – Conformiteit

Marcomwebshop staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Koper aanvaardt dat door de productiemethode van Marcomwebshop de eigenschappen van de aangeleverde afbeelding(en) kunnen wijzigen, zoals kleur, contrast, helderheid, scherpte en grafische weergave.

Koper verklaart zich bekend met het productieproces ter vervaardiging van het product en is zelfstandig verantwoordelijk voor het afdoende en in de juiste kwaliteit aanleveren van de benodigde bescheiden, waaronder de te gebruiken afbeelding en/of foto.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

Het uitvoeren van de opdracht door Marcomwebshop kan met zich meebrengen dat er werken van derden in de zin van de Auteurswet of enig ander door een intellectueel eigendomsrecht beschermd werk wordt verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Openbaarmaking, verveelvoudiging en/of gebruik van dergelijke werken (bijvoorbeeld foto’s, schilderijen, tekeningen en beeldmerken) door Koper mag slechts geschieden met toestem- ming van de rechthebbende.

Koper staat er voor in dat (i) hij bevoegd is om Marcomwebshop de opdracht te geven een afbeelding, foto, tekening of logo te gebruiken in het productie- en leveringsproces en (ii) dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Koper vrijwaart Marcomwebshop voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot enig (intellectueel eigendoms)recht terzake door de Koper bestelde producten.

Marcomwebshop vrijwaart de Koper voor aanspraken van derden met betrekking tot enig (intellectueel eigendoms)recht terzake afbeeldingen afkomstig uit de door Marcomwebshop aangeboden fotobank. Deze vrijwaring geldt niet indien de Koper het bestelde product gebruikt voor enige uiting in het openbaar. Het is de Koper slechts toegestaan om auteursrechtelijk beschermd materiaal van Marcomwebshop te gebruiken voor privégebruik en in huiselijke kring. In geen geval mag auteursrechtelijk beschermd werk van Marcomwebshop worden gereproduceerd of openbaar worden gemaakt.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op website van Marcomwebshop afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woord- en beeldmerken komen toe aan Marcomwebshop. De aan Marcomwebshop toekomende intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang krijgen tot en/of gebruik maken van de website van Marcomwebshop.

De inhoud van de website van Marcomwebshop mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldi- gen, door te sturen, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Marcomwebshop.

In het geval de Koper een afbeelding, waarvan de auteurs- rechten aan Marcomwebshop toekomen, zonder toestemming van Marcomwebshop openbaar maakt en/of verveelvoudigd, is de Koper gehouden een onmiddellijk opeisbare contractuele boete te voldoen van 200 % van de oorspronkelijke verkoopprijs. Marcomwebshop behoudt zich het recht voor om daarnaast in een procedure aanspraak te maken op een volledige schadevergoeding.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

Marcomwebshop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Wanneer Marcomwebshop door overmacht niet kan leveren conform de overeenkomst zal Marcomwebshop dit de Koper zo snel als mogelijk berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Marcomwebshop kan ik geval van overmacht, na overleg met de Koper, de overeenkomst ontbinden dan wel de levering opschorten tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.

Tekortkomingen van Marcomwebshop in de nakoming van de overeenkomst met de Koper kunnen niet aan Marcomwebshop worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan Marcomwebshop kenbaar heeft gemaakt. Marcomwebshop is niet aansprakelijk voor enige schade die Koper zou kunnen lijden als gevolg van het niet tijdig leveren door Marcomwebshop.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Koper bij Marcomwebshop, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien het product beschadigd raakt tijdens het transport is de aansprakelijkheid van Marcomwebshop beperkt tot maximaal het bedrag dat door de vervoerder en/ of diens verzekeraar wordt vergoed.

Artikel 13 – Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Marcomwebshop biedt de mogelijkheid om vooraf te betalen middels Ideal. De Koper dient tenminste 50% van het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen of de consument instemt met volledige betaling vooraf, kan de Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Marcomwebshop te melden.

Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Marcomwebshop is gewezen op de te late betaling en Marcomwebshop de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Marcomwebshop gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot;

 • € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende
 • € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 50,=.

De Marcomwebshop giftcard waarmee producten kunnen worden aangeschaft is tot 1 jaar na aankoop geldig en kan uitsluitend worden ingeleverd in de Marcomwebshop webshop (www.Marcomwebshopcom).

Artikel 14 – Garantie

Marcomwebshop staat niet in voor het bestendig zijn van het geleverde product door inwerking van UV-straling en andere omgevingsfactoren.

Indien het product een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de Koper recht op herstel of vervanging van het pro- duct. De Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is.

Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.

Het aankoopbewijs (orderbevestiging na betaling) geldt als garantiebewijs.

Indien herstel of vervanging onmogelijk is, heeft Marcomwebshop het recht de overeenkomst te ontbinden en de Koper volledig te crediteren.

Artikel 15 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Marcomwebshop, nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd.

Bij Marcomwebshop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Marcomwebshop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

Marcomwebshop is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook en welke ontstaat doordat Marcomwebshop uitgaat van door de Koper foutief verstrekte informatie, tenzij Marcomwebshop bekend was met de onjuistheid van deze informatie.

Marcomwebshop is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat de producten na aflevering ondeugdelijk worden gebruikt.

Marcomwebshop is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat door het gebruik van het product door de Koper, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Marcomwebshop.

Wanneer Marcomwebshop aansprakelijk is voor schade bij de Koper als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst, zal de aansprakelijkheid van Marcomwebshop worden beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit en/of betrekking hebben op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle mogelijke geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, tenzij Marcomwebshop ervoor kiest om een zaak aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank van de woonplaats van Koper of een andere ingevolge de wet bevoegde rechter.

Privacy statement

Zie Privacyverklaring en cookiegebruik.

Marcomwebshop® is a registered trademark, Inc. All rights reserved.

schotten en kuchschermen horeca

Wij bellen jou

Laat je telefoonnummer achter. We bellen je zo snel mogelijk.